Vision, Mission and Core Values

VISION

The leading University in human resource development, knowledge and technology generation and environmental stewardship

MISSION

The University of Rizal System is committed to nurture and produce upright and competent graduates and empowered community through relevant and sustainable higher professional and technical instruction, research, extension and production services.

CORE VALUES

R – Responsiveness

I – Integrity

S – Service

E – Excellence

S – Social Responsibility

 

BISYON

Ang nangungunang Unibersidad sa pagpapaunlad ng yamang tao, pagbibigay kaalaman at kasanayan sa teknolohiya, at pangangalagang pangkapaligiran.

MISYON

Isasagawa ng Sistema ng Unibersidad ng Rizal na humubog at lumikha ng matwid at mahuhusay na mga gradweyt at pinagyamang komunidad na may kakayahan sa pamamagitan ng angkop at higit na patuluyang propesyonal at teknikal na pagtuturo, pananaliksik, ekstensyon, at mga serbisyong pamproduksiyon.

BATAYANG HALAGAHAN

R-Responsableng Pagtugon

I-Integridad

S-Serbisyo at Produkto

E-Ekselens (Kahusayan)

S-Serbisyong Panlipunan